GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50415
Aurland (4641) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Dyrdal
(Sist oppdatert 12.jun.2008)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Gudvangen (1316-1)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 388133 Y-koord: 6760016
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Førekomsten er ein rest etter eit breelv/elvedelta avsett i eit høgareliggande havnivå. Flata på terrasseresten heller frå ca. 40-55 m o.h. På nordaustsida av elva er det nokre mindre terrasserestar i høgareliggande nivå. I hovudterrassen er det ikkje snitt, men mindre utrasingar viser sand, grus og stein. Det er truleg sand og grus som dominerer i avsetninga.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Isranddelta

Størrelse
Mektighet : 10.00 m. Areal : 89826 m2.
Volum : 898264 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Bebygd : 8%
Skog : 11%
Dyrka mark : 81%

Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 21.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse