GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50427
Aurland (4641) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Undredal
(Sist oppdatert 12.jun.2008)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Aurland (1416-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 397036 Y-koord: 6758280
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Førekomsten er tolka som eit isranddelta. Erosjon har delt deltaet i tre delar. Det meste av massane er lokalisert til søraust-sida av elva. På andre sida er det berre ein mindre deltarest. Deltaflata avtek utover dalen frå ca. 150-130 m o.h. Manglar gode snitt, men fekk inntrykk av sortert sand, grus og stein. Noko rasmateriale kan påreknast. 2008: Uttak er lite aktuelt grunna nedbygging.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Isranddelta

Størrelse
Mektighet : 8.00 m. Areal : 178199 m2.
Volum : 1425591 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Bebygd : 2%
Skog : 22%
Dyrka mark : 76%

Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 20.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse