GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50475
Lærdal (4642) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Bjørneskardlia
(Sist oppdatert 12.jun.2008)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Lærdalsøyri (1417-2)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 420326 Y-koord: 6775015
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Grus og andre løsmasser

Beskrivelse
Breelv- og elvemateriale, avsett i vifteform. Stein og blokk er hovudsakleg kantrunda, men runda stein finst også. Avsetninga inneheld mykje stein og blokk, korttransportert materiale. Eit par skrå terrassar viser at avsetninga er avsett i eit høgare havnivå. Store konfliktar ved masseuttak. Nedre delar av vifta er dekt av fylkessjukehuset og eit bustadfelt. I dei øvre delane er det teke ut noko masse. 2008: Nesten heile førekomsten er nedbygd og uaktuell for uttak.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Vifte
: Elveavsetning
: Flomskredmateriale

Arealbruk

Kornfraksjoner
Dyrka mark : 30%
Bebygd : 70%

Litteratur Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 22.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse