GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50489
Lærdal (4642) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Ljøsne
(Sist oppdatert 12.jun.2008)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Lærdalsøyri (1417-2)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 424701 Y-koord: 6769087
Ressurs
Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Erosjonsrest av randdelta bygd opp til marin grense. Markert topp- og skrålag der det sorterte materialet varierer frå reine sandlag til grove grus-, stein-, og blokklag. Det finstoffhaldige botnlaget kjem stadig høgare opp i avsetninga mot vest. Terrassen ved Nedre Lysne er difor ikkje teke med i volumoverslaget. Aust for deltaet er det og ein smal terrasse bygd opp av finstoff. To store rasvifter går utover terrassen. Det er truleg mykje sorterte massar under rasviftene. Dette er heller ikkje med i volumoverslaget. Førekomsten kan truleg vere aktuell for uttak, dersom det er behov for det.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Terrasse
: Elveavsetning

Størrelse
Mektighet : 18.00 m. Areal : 377989 m2.
Volum : 6803797 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Bebygd : 5% Blokk : 1%
Massetak : 15% Stein : 4%
Dyrka mark : 35% Grus : 30%
Skog : 45% Sand : 65%

Litteratur Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 424897 Y-koord: 6768916

Betydning :
Materiale : Sand og grus

Bilder
1. Ferske snitt
2. Gjengrodde snitt

Kornfraksjoner

Blokk : 1%
Stein : 8%
Grus : 37%
Sand : 54%

Massetak 2

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 424360 Y-koord: 6769067

Betydning :
Materiale : Sand og grus

Kornfraksjoner

Stein : 5%
Grus : 30%
Sand : 65%

Massetak 3

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 424090 Y-koord: 6769167

Betydning :
Materiale : Sand og grus

Kornfraksjoner

Stein : 3%
Grus : 15%
Sand : 82%


Denne utskriften ble generert 21.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse