GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50497
Lærdal (4642) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Tynjedalen
(Sist oppdatert 28.jul.1993)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Lærdalsøyri (1417-2)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 420453 Y-koord: 6768932
Ressurs
Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Grus og andre løsmasser

Beskrivelse
Ved utløpet av Tynjadalen ligg restar etter eit delta som har vore bygd opp til eit tidlegare havnivå. Under landhevinga har elva erodert i deltaet så berre terrasserestar i ulike nivå ligg igjen. Materialet er lagdelt og sortert sand, grus og stein. I nordaustre del av avsetninga er det stort innslag av sand under eit grovt topplag. Truleg er det ein del finstoff under delar av avsetninga. I øvre delar av terrasseflatane er det grovt materiale. Skredmateriale fra dalsidene ligg over store delar av terrassane. Massane vart brukt i vegar og fyllingar. Truleg har visse parti materiale til meir høgverdig bruk.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Delta
: Flomskredmateriale
: Elveavsetning

Størrelse
Mektighet : 5.00 m. Areal : 438370 m2.
Volum : 2191850 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Skog : 10%
Bebygd : 15%
Annet : 30%
Dyrka mark : 45%

Litteratur Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 419967 Y-koord: 6768666

Betydning :
Materiale : Grus og andre løsmasser

Massetak 2

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 421032 Y-koord: 6769065

Betydning :
Materiale : Grus og andre løsmasser

Massetak 3

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 421302 Y-koord: 6768989

Betydning :
Materiale : Grus og andre løsmasser


Denne utskriften ble generert 06.02.2023
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2023 Norges geologiske undersøkelse