GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50503
Lærdal (4642) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Erdal
(Sist oppdatert 12.jun.2008)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Lærdalsøyri (1417-2)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 414530 Y-koord: 6774333
Ressurs
Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Deltaavsetning bygd opp til marin grense. Skrålaga fell ut dalen. Elva har seinare erodert seg ned i avsetninga og danna terrassar. Dei drivverdige delane av førekomsten ligg i dei store terrassane ned mot fjorden, på begge sider av elva. Oppover dalen er det og terrassar, men dei inneheld lite massar. Dessuten er massane blanda med skred- og morenemateriale. Dette er ikkje med i volumoverslaget. I den resente elvevifta er det truleg mykje sortert materiale som kan grabbast. Lokalt viktig førekomst.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Delta
: Terrasse

Størrelse
Mektighet : 18.00 m. Areal : 134445 m2.
Volum : 2420010 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Bebygd : 10% Blokk : 5%
Skog : 30% Stein : 15%
Dyrka mark : 60% Sand : 40%
Grus : 40%

Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 415040 Y-koord: 6775142

Betydning :
Materiale : Sand og grus

Kornfraksjoner

Blokk : 5%
Stein : 15%
Sand : 40%
Grus : 40%

Massetak 2

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 414695 Y-koord: 6775066

Betydning :
Materiale : Sand og grus

Massetak 3

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 414507 Y-koord: 6774776

Betydning :
Materiale : Sand og grus


Denne utskriften ble generert 23.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse