GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50509
Lærdal (4642) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Eggestølen
(Sist oppdatert 12.jun.2008)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Borgund (1517-3)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 444302 Y-koord: 6769384
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Grus og andre løsmasser

Beskrivelse
Massetak i morenemateriale. Over morenemassane ligg skredmateriale. Massane er nytta til vegdekke. Kraftig ravinering i morenematerialet. Tjukke morenemassar ligg langs vegen. På andre sida av elva, ved stølen ved Eråksdalen, ligg det og ein god del lausmassar. Førekomsten er ikkje nærare undersøkt. Det ser ut til å vere morenemateriale som er noko vaska i overflata og i sidene ned mot elva.

Avsetning
Type(r) : Morene
: Ur/skred

Ingen prøver/analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 444301 Y-koord: 6769384

Betydning :
Materiale : Grus og andre løsmasser


Denne utskriften ble generert 05.02.2023
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2023 Norges geologiske undersøkelse