GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50551
Årdal (4643) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Fardalen
(Sist oppdatert 10.jun.1992)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Hurrungane (1517-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 433932 Y-koord: 6801110
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Førekomsten er gjennomskoren av ei sideelv frå aust. Den sørlege delen er terrassert breelv/elvemateriale. Materialet er sortert sand, grus og stein der sandfraksjonen dominerer. Mykje humus. Gardbrukaren såg på massane som ueigna som støypesand. Den nordlege delen av avsetninga inneheld og sorterte sand/grusmassar, men her er det meir skredmateriale i overflata. Lokal fyllmasseressurs.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Vifte
: Terrasse

Størrelse
Mektighet : 4.00 m. Areal : 87796 m2.
Volum : 351187 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Bebygd : 4%
Dyrka mark : 29%
Skog : 67%

Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 22.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse