GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50579
Luster (4644) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Eide/Skjolden
(Sist oppdatert 13.jun.2008)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Lustrafjorden (1417-1)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 425714 Y-koord: 6817808
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Randavsetning som ligg ved munningen av Fortundalen. Avsetninga demmar opp Eidsvatnet (3 m o.h.). Snitt syner sortert og lagdelt sand/grus på nordsida av elva. På sørsida av elva er det meir moreneprega materiale under lagdelt og sortert sand og grus. Nokre stader er det eit tynt marint lag over avsetninga. 2008: Arealkonfliktar gjer at uttak er lite sannsynleg.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Isranddelta

Størrelse
Mektighet : 10.00 m. Areal : 347335 m2.
Volum : 3473353 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Skog : 6% Stein : 5%
Bebygd : 17% Grus : 15%
Dyrka mark : 77% Sand : 80%

Litteratur Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 425745 Y-koord: 6818120

Betydning :
Materiale : Sand og grus

Kornfraksjoner

Stein : 5%
Grus : 15%
Sand : 80%


Denne utskriften ble generert 21.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse