GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50583
Luster (4644) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Bolstad
(Sist oppdatert 04.jul.1992)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Lustrafjorden (1417-1)
Mørkrisdalen (1418-2)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 425643 Y-koord: 6818528
Ressurs
Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Randavsetning etter ein bre ut Mørkrisdalen. Høgste terrasse i aust, 101- 103 m o.h.(marin grense). Samanhengande tvers over dalen, berre gjennomskoren av elva. Dei største lausmasseakkumulasjonene ligg på austsida av elva, der overflata skrår jamt opp frå elva. Førekomstn er stor, men mykje av den er nedbygd.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Terrasse
: Isranddelta

Størrelse
Mektighet : 12.00 m. Areal : 601884 m2.
Volum : 7222607 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Massetak : 1% Stein : 5%
Skog : 4% Grus : 25%
Bebygd : 35% Sand : 70%
Dyrka mark : 60%

Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 425643 Y-koord: 6818528

Betydning :
Materiale : Sand og grus

Kornfraksjoner

Stein : 5%
Grus : 25%
Sand : 70%

Massetak 2

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 425679 Y-koord: 6818555

Betydning :
Materiale : Sand og grus


Denne utskriften ble generert 20.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse