GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50593
Luster (4644) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Yttri
(Sist oppdatert 13.jun.2008)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Lustrafjorden (1417-1)
Mørkrisdalen (1418-2)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 430598 Y-koord: 6819548
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Førekomsten er ei breelvvifte med rotpunkt omlag 50 m o.h. Det er ikkje funne gode snitt i førekomsten, men mindre blotningar mot Fortunselva syner blokk, stein og grus. Lite aktuell for uttak av massar.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Vifte

Størrelse
Mektighet : 3.00 m. Areal : 136191 m2.
Volum : 408573 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Bebygd : 48%
Dyrka mark : 52%

Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 18.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse