GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50595
Luster (4644) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Fortun
(Sist oppdatert 07.apr.1992)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Lustrafjorden (1417-1)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 430350 Y-koord: 6818576
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Førekomsten er ei frontavsetning avsett framfor ein bre ut Fortunsdalen. Framskråninga (proksimalskråninga) står i ras og er truleg ei sekundær form etter at elva har erodert i avsetninga. Bakskråninga (distalsskråninga) og dels toppen av avsetninga er dekt av rasmateriale. Det er ikkje funne gode snitt i førekomsten, men små blotningar ved vegen syner sortert og lagdelt materiale med dominans av sand og grus. Lite finstoff. Steinen er en del avrundet.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Isranddelta

Størrelse
Mektighet : 15.00 m. Areal : 168773 m2.
Volum : 2531601 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Bebygd : 22% Blokk : 5%
Skog : 30% Stein : 10%
Dyrka mark : 48% Sand : 25%
Grus : 60%

Litteratur Ingen prøver/analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 430350 Y-koord: 6818576

Betydning :
Materiale : Sand og grus

Kornfraksjoner

Blokk : 5%
Stein : 10%
Sand : 25%
Grus : 60%


Denne utskriften ble generert 19.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse