GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50597
Luster (4644) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Drægni
(Sist oppdatert 13.jun.2008)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Lustrafjorden (1417-1)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 429753 Y-koord: 6818432
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Førekomsten er ein erosjonsrest etter breelv- og marine avsetningar. Eit mindre snitt i terrasseskråninga på gnr. 1 viser lagdelt og godt sortert sand og grus med noko stein. Under utgraving av tomt til driftsbygning kom grunneigaren ned i lagdelt materiale, dominert av finsand. Det er derfor lite truleg at avsetninga eigner seg for større uttak. Dette må nærare undersøkjast. I dag er avsetninga nedbygd og oppdyrka.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Terrasse

Størrelse
Mektighet : 3.00 m. Areal : 63014 m2.
Volum : 189041 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Bebygd : 33%
Dyrka mark : 67%

Litteratur Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 21.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse