GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50601
Luster (4644) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Hauge
(Sist oppdatert 13.jun.2008)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Lustrafjorden (1417-1)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 425299 Y-koord: 6818939
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Marin terrasse med toppflate om lag 15 m o.h. Eit mindre snitt i terrasseskråninga mot Mørkriselva syner at førekomsten inneheld lagdelt grus/sand med noko stein. Under dei grovare laga (grus/sand) finst truleg silt/leir. Avsetninga er dekt av dyrka mark og landbruksbygningar.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Terrasse

Størrelse
Mektighet : 4.00 m. Areal : 69874 m2.
Volum : 279497 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Bebygd : 2%
Dyrka mark : 98%

Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 19.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse