GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50607
Luster (4644) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Larsamoøy
(Sist oppdatert 13.jun.2008)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Mørkrisdalen (1418-2)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 426871 Y-koord: 6823793
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Førekomsten er ein mindre, marin breelvterasse med toppflate 100 m o.h. Det er ikkje funne snitt i førekomsten, men i terrasseskråninga mot Mørkriselva er det observert stein, grus og sand i den øvste delen.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Terrasse

Størrelse
Mektighet : 5.00 m. Areal : 10108 m2.
Volum : 50542 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Skog : 45%
Dyrka mark : 55%

Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 19.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse