GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50611
Luster (4644) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Hødnevollen
(Sist oppdatert 13.jun.2008)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Mørkrisdalen (1418-2)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 426821 Y-koord: 6824828
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Terrasserest på nordsida av Hødnevollen, med terrasseflate 100 m o.h. Det er funnet snitt i forekomsten med sand, grus og stein.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Terrasse

Størrelse
Mektighet : 2.00 m. Areal : 2539 m2.
Volum : 5078 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Skog : 10%
Dyrka mark : 90%

Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 19.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse