GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50613
Luster (4644) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Skår
(Sist oppdatert 13.jun.2008)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Lustrafjorden (1417-1)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 417641 Y-koord: 6814206
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Marin breelvterrasse med toppflate omlag 130 m o.h. (marin grense). Avsetninga er truleg liten.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Terrasse

Størrelse
Mektighet : 4.00 m. Areal : 59565 m2.
Volum : 238258 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Massetak : 5% Blokk : 2%
Skog : 5% Stein : 8%
Bebygd : 10% Grus : 30%
Dyrka mark : 80% Sand : 60%

Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 417641 Y-koord: 6814206

Betydning :
Materiale : Sand og grus

Kornfraksjoner

Blokk : 2%
Stein : 8%
Grus : 30%
Sand : 60%


Denne utskriften ble generert 20.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse