GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50617
Luster (4644) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Røsslyngbakkane
(Sist oppdatert 13.jun.2008)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Solvorn (1417-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 408303 Y-koord: 6809960
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Førekomsten er ein frontavsetning avsett framfor ein bre i Jostedalen. Avsetninga er avgrensa oppover av ei mindre terrasseflate 99 m o.h. (marin grense) og nedover av ein erosjonsterrasse med toppflate 20-25 m o.h. Det er ikkje funne gode snitt i førekomsten, men mindre snitt i vegskjæringar syner grus og sand med stein og blokk (0,5 m i diameter). Førekomsten er dekt av bustadfelt, dyrka mark, landbruksbygningar og ei kyrkje.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Isranddelta
: Terrasse

Størrelse
Mektighet : 14.00 m. Areal : 245922 m2.
Volum : 3442914 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Dyrka mark : 40%
Bebygd : 60%

Litteratur Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 21.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse