GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50625
Luster (4644) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Leirmo
(Sist oppdatert 02.jul.1992)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Solvorn (1417-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 406968 Y-koord: 6816330
Ressurs
Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Terrassen aust for Leirmo er truleg ein rest etter eit delta bygd ut av Leirdøla i den postglasiale "Jostedalsfjorden" (71-74 m o.h.). Ved riksvegen aust for Øygardsholet er ein mindre terrasse der grus, sand og silt- laga fell mot sør og truleg er avsett av breelva frå Jostedalen. Seinare har Leirdøla bygd ut den blokkrike vifta som er dekt av lauvskog.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Terrasse
: Elveavsetning : Vifte

Størrelse
Mektighet : 3.00 m. Areal : 214295 m2.
Volum : 642887 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Dyrka mark : 12%
Skog : 88%

Litteratur Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 20.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse