GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50631
Luster (4644) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Mjelvær
(Sist oppdatert 13.jun.2008)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Jostedalen (1418-3)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 407691 Y-koord: 6837810
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Mellom grandane og brevatnet har smeltevatnet frå Nigardsbreen i avsmeltingsperioden etter 1750-framstøytet avsett breelvmateriale. Breen har i denne perioden hatt mindre opphald eller framstøyt og skubba fram randmorener som hovudsakleg inneheld breelvmateriale. Området har høg verneverdi og er eit viktig naturdokumentarisk område med verdi for forskning og undervisning (og er soleis eit av dei viktigaste referanseområda for plantesuksesjonar i skandinavia).

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Delta

Størrelse
Mektighet : 3.00 m. Areal : 1558536 m2.
Volum : 4675609 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Bebygd : 2% Stein : 5%
Annet : 98% Sand : 25%
Grus : 70%

Litteratur Ingen prøver/analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 407691 Y-koord: 6837809

Betydning :
Materiale : Sand og grus

Kornfraksjoner

Stein : 5%
Sand : 25%
Grus : 70%


Denne utskriften ble generert 23.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse