GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50633
Luster (4644) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Furehaugen
(Sist oppdatert 13.jun.2008)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Solvorn (1417-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 407919 Y-koord: 6804684
Ressurs
Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Førekomsten er ei breelvavsetning med høgste terrasseflate omlag 100 m. Førekomsten syner lagdelt og sortert grus og sand (ved Furehaugen er eit snitt som syner om lag 2 m sand og grus over 0.5 m leir som ligg på fjell).

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Terrasse

Størrelse
Mektighet : 3.00 m. Areal : 66705 m2.
Volum : 200116 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Skog : 40% Grus : 40%
Dyrka mark : 60% Sand : 60%

Litteratur Ingen prøver/analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 407919 Y-koord: 6804684

Betydning :
Materiale : Sand og grus

Kornfraksjoner

Grus : 40%
Sand : 60%


Denne utskriften ble generert 23.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse