GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50635
Luster (4644) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Kjørlaug
(Sist oppdatert 13.jun.2008)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Solvorn (1417-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 407945 Y-koord: 6805539
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Marin breelvavsetning med høgste terrasseflate omlag 120 m o.h. og lågare erosjonsterrassar. Det er ikkje funne gode snitt i førekomsten.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Terrasse

Størrelse
Mektighet : 2.00 m. Areal : 18579 m2.
Volum : 37158 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Skog : 50%
Dyrka mark : 50%

Litteratur Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 23.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse