GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50641
Luster (4644) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Moane
(Sist oppdatert 06.jul.1992)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Solvorn (1417-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 400607 Y-koord: 6798768
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Breelvdelta avsett framfor ein bre i Veitastronddalføret. Avsetninga er blokkrik på overflata, men under er det truleg finare massar av sand og grus. Eit mindre massetak ved idrettsplassen syner øverst 0,5-1 m blokk og steinrikt materiale med 1,5-2 m med stein, grus og sand under.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Isranddelta

Størrelse
Mektighet : 2.00 m. Areal : 271542 m2.
Volum : 543083 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Bebygd : 12% Blokk : 5%
Dyrka mark : 28% Stein : 15%
Skog : 60% Sand : 20%
Grus : 60%

Litteratur Ingen prøver/analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 400608 Y-koord: 6798768

Betydning :
Materiale : Sand og grus

Kornfraksjoner

Blokk : 5%
Stein : 15%
Sand : 20%
Grus : 60%


Denne utskriften ble generert 19.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse