GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50643
Luster (4644) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Øvrabømoen
(Sist oppdatert 13.jun.2008)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Solvorn (1417-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 404670 Y-koord: 6797527
Ressurs
Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Førekomsten er to marine breelvterassar, den øvste med toppflate om lag 125 m o.h., og vart avsett i ein periode i isavsetninga då smeltevatnet rann over passområdet ved Galden, og ikkje mot Årøy slik som i dag. Dette skuldast truleg ei istunge frå Veitastrondsdalføret i Hafslovatnet som demde for den noverande dreneringsvegen. Den nederste terrassen er truleg ein erosjonsterrasse (og har ei jamt hellande overflate ut dalen, om lag 75 m o.h.). Terrassen på 70-75 m der massetak 1 og 2 ligger er den mektigste og viktigste for framtidig uttak.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Terrasse

Størrelse
Mektighet : 10.00 m. Areal : 289866 m2.
Volum : 2898656 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Bebygd : 6% Blokk : 5%
Skog : 32% Stein : 10%
Dyrka mark : 62% Grus : 40%
Sand : 45%

Litteratur Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 404670 Y-koord: 6797527

Betydning :
Materiale : Sand og grus

Kornfraksjoner

Blokk : 5%
Stein : 10%
Grus : 40%
Sand : 45%

Massetak 2

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 404849 Y-koord: 6797566

Betydning :
Materiale : Sand og grus


Denne utskriften ble generert 19.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse