GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50647
Luster (4644) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Øvregardstølen
(Sist oppdatert 29.jun.1992)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Solvorn (1417-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 398290 Y-koord: 6814132
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Avsetninga er ei elvevifte, og eit mindre snitt ved vegen syner blokk, stein og grus. Dårleg sortert, kanta og kantrunde materiale. Fyllmasse og vegmateriale. Mindre mengder, der grus og sand dominerer, men også stort innhald av stein og noko blokk. 200-300 m lengre søraust er det også ei elveskredvifte med grovt, noko sortert materiale som ikkje er teke med i volumoverslaget.

Avsetning
Type(r) : Elveavsetning Form(er) : Vifte

Størrelse
Mektighet : 2.00 m. Areal : 39097 m2.
Volum : 78193 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Massetak : 5%
Annet : 95%

Litteratur Ingen prøver/analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 398140 Y-koord: 6814228

Betydning :
Materiale : Sand og grus


Denne utskriften ble generert 18.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse