GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50655
Luster (4644) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Storedalsgrandane
(Sist oppdatert 01.jul.1992)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Mørkrisdalen (1418-2)
Jostedalen (1418-3)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 413149 Y-koord: 6845258
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Dalfyllinga mellom Stegaholtbreen/Lodalsbreen og Fåbergstølen er 5-6 km lang og 8-900 m brei. Breelva har fleire laup over førekomsten, og laupa skiftar under flaumperiodar. I nord er overflata dominert av runda blokk, stein og grus. Materialet vert gradvis finare mot sør (distalt) og i området ved Fåbergstølen er det dels silt/leir (distale delar av førekomsten har truleg vore eit mindre sedimentasjonsbasseng der finare kornfraksjonar er avsette). Området er dels nytta til sumarbeite.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Dalfylling
: Sandur

Størrelse
Mektighet : 2.00 m. Areal : 2755182 m2.
Volum : 5510364 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Skog : 30%
Annet : 70%

Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 19.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse