GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50659
Luster (4644) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Regdalsmo
(Sist oppdatert 13.jun.2008)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Solvorn (1417-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 407131 Y-koord: 6811016
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Førekomsten er ein marin erosjonsterrasse med toppflate omlag 25 m o.h. Det er ikkje funne gode snitt i avsetninga, men skråninga mot Jostedøla syner blokk, grus, stein og sand.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Terrasse

Størrelse
Mektighet : 4.00 m. Areal : 72633 m2.
Volum : 290530 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Dyrka mark : 40%
Skog : 60%

Litteratur Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 19.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse