GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50669
Luster (4644) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Myklemyr
(Sist oppdatert 13.jun.2008)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Jostedalen (1418-3)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 407812 Y-koord: 6821939
Ressurs
Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Oppdyrka og bebygd elveslette. Elva går over heile elvsletta i flaumperioder. Massar vert teke ut i nordenden av sletta. Fleire store skredvifter på vestsida.

Avsetning
Type(r) : Elveavsetning Form(er) : Elveslette

Størrelse
Mektighet : 2.00 m. Areal : 853337 m2.
Volum : 1706674 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Skog : 10%
Bebygd : 20%
Dyrka mark : 70%

Litteratur Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 20.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse