GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50673
Luster (4644) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Austerdalen
(Sist oppdatert 30.jun.1992)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Jostedalen (1418-3)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 393422 Y-koord: 6827404
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Dalbotnen i Austerdalen er dekka av ein sandur. Inneheld grovt materiale i overflata, men også ein del sand og grus. 1-2 m over grunnvassnivå. I dalbotnen er det også ei rekkje moreneryggar. Lengst syd ligger bresjø/innsjøavsetning, en lateralterrasse, 10-15 m høy, bygd opp av sortert sand og grus. I en lavere del av terrassen er det mest finsand og silt. Ikke synlig lagdeling. 2008: Førekomsten er ikkje besøkt, men vurderast som lite viktig grunna verneinteressar.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Sandur
: Elveavsetning : Terrasse

Størrelse
Mektighet : 2.00 m. Areal : 1609498 m2.
Volum : 3218996 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Annet : 100%

Litteratur Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 23.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse