GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50675
Luster (4644) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Tungestølen
(Sist oppdatert 29.jun.1992)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Brigsdalsbreen (1318-2)
Jostedalen (1418-3)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 392412 Y-koord: 6824931
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Stor elveslette bygd opp av sand, grus og stein. Lagdelt og godt sortert materiale. 1-2 m over grunnvassnivå. Kantrunda og runda stein dominerer. I Langedalen er det også ei elveslette, delvis dekka av myr.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Elveslette
: Elveavsetning

Størrelse
Mektighet : 2.00 m. Areal : 1914950 m2.
Volum : 3829900 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Massetak : 1%
Annet : 99%

Litteratur Ingen prøver/analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 392412 Y-koord: 6824931

Betydning :
Materiale : Sand og grus


Denne utskriften ble generert 22.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse