GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50791
Sunnfjord (4647) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Lona, nord
(Sist oppdatert 31.aug.2007)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Bygstad (1217-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 326917 Y-koord: 6803092
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Breelvmateriale, dekka av myr. Godt sortert og lagdelt materiale. Sand og grus dominerer. Uttak av massar kjem i konflikt med resipient i dei austlege delane av avsetninga. 2007: Uttak vil også kome i konflikt med fiske i Gaularelva.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Terrasse

Størrelse
Mektighet : 2.00 m. Areal : 122410 m2.
Volum : 244820 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Utdrevet massetak : 30% Stein : 5%
Skog : 30% Grus : 45%
Annet : 40% Sand : 50%

Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 326755 Y-koord: 6803125

Betydning :
Materiale : Sand og grus

Bilder
1. Nedlagt, grunt massetak

Kornfraksjoner

Stein : 5%
Grus : 45%
Sand : 50%


Denne utskriften ble generert 18.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse