GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50793
Sunnfjord (4647) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Løfall
(Sist oppdatert 31.aug.2007)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Bygstad (1217-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 328095 Y-koord: 6801213
Ressurs
Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Mellom Sande og Åberg er det i dalbotnen akkumulert store mengder godt sortert og lagdelt materiale. Dette ligg i terrassar, hauger og rygger. Desse massane vart truleg avsett i ein isdemt sjø som danna seg mellom isen i Gaulardalføret og passpunktet ved Åberg. Materialet er dominert av sand. Innimellom er det ein del grus og stein slik at lokalt kan det vere drivverdige massar. For tida blir det dreve jordbruk på dei fleste avsetningane.
1993: Innen denne forekomsten er store deler av massene så finkornige og ensgraderte at de ikke kommer inn under registreringskriteriene for Grusregisteret. Mektighetsanslaget er derfor betydelig mindre enn de totale mektighetene på de sorterte avsetningene.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Terrasse
: Bresjø/innsjøavsetning : Esker

Størrelse
Mektighet : 3.00 m. Areal : 637839 m2.
Volum : 1913517 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Massetak : 5% Stein : 0%
Bebygd : 10% Blokk : 2%
Skog : 40% Grus : 13%
Dyrka mark : 45% Sand : 85%

Litteratur Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 328733 Y-koord: 6800332

Betydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus

Kornfraksjoner

Stein : 0%
Blokk : 2%
Grus : 13%
Sand : 85%

Massetak 2

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 328692 Y-koord: 6800478

Betydning : Lokal betydning
Materiale : Sand og grus

Bilder
1. Massetak i sandige masser
2. Oversikt av sørlig del
3. Ryggen med nordlig og sørlig massetak

Kornfraksjoner

Grus : 15%
Sand : 85%

Massetak 3

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 328440 Y-koord: 6800802

Betydning : Lokal betydning
Materiale : Sand og grus

Bilder
1. Massetaket sett fra veien
2. Nedraste snitt

Kornfraksjoner

Grus : 20%
Sand : 80%

Massetak 5

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 328262 Y-koord: 6801150

Betydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning
: Bresjø/innsjøavsetning

Kornfraksjoner

Grus : 10%
Sand : 90%

Massetak 6

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 328124 Y-koord: 6800876

Betydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus

Kornfraksjoner

Grus : 50%
Sand : 50%


Denne utskriften ble generert 18.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse