GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50815
Sunnfjord (4647) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Årteig
(Sist oppdatert 30.aug.2007)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Holsen (1217-1)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 341292 Y-koord: 6801699
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Grus og andre løsmasser

Beskrivelse
Store mengder av noko sorterte lausmassar ved utlaupet av Årteigelvane. Materialet ligg i ei vifteform som går over i ein terrasseform på begge sider av vifta. Den austlege terrassen er mest markert. Her vart det tidlegare teke ut ein del massar. Materialet er godt sortert og lagdelt sand grus og stein. Materialet i terrassen mot vest ser ut til å vere mindre godt sortert. Materialet eignar seg truleg best til vegmateriale og fyllmasse.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Terrasse
: Elveavsetning : Vifte
: Ur/skred

Størrelse
Mektighet : 4.00 m. Areal : 191011 m2.
Volum : 764046 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Bebygd : 10%
Skog : 20%
Dyrka mark : 70%

Litteratur Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 28.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse