GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50819
Sunnfjord (4647) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Øyratangen
(Sist oppdatert 30.aug.2007)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Holsen (1217-1)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 336087 Y-koord: 6803726
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Randavsetning som skil Hestadfjorden og Viksdalsvatnet. I sør er ryggen gjennomskoren av elvestraumen. Den er 460 m lang og opp til 40 m brei og hevar seg 5-6 m over vassflata. Både på nord- og sørsida av ryggen er det horisontale flater bygd opp av sortert materiale. Borekjerner som A/S Geoteam har teke viser at ryggen ligg på ein terskel og at det er fra 7 m til 20 m med lausmateriale over. Dette materialet er i dei øvste 4-5 m dominert av sand og grus. Under er det finsand og silt. 2007: Området er verna som landskapsvernområde, og uttak er uaktuelt.

Bilder
1. Ikke angitt

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Isranddelta

Størrelse
Mektighet : 3.00 m. Areal : 141988 m2.
Volum : 425964 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Bebygd : 10%
Skog : 10%
Dyrka mark : 80%

Litteratur Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 18.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse