GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50857
Sunnfjord (4647) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Førde
(Sist oppdatert 05.sep.2007)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Breim (1318-3)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 365113 Y-koord: 6834402
Ressurs
Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Større randavsetning oppbygd av sortert og lagdelt sand, grus og noko stein. Steinen er avrunda. Sandinnhaldet ser ut til å auke mot sør. To mindre massetak. Avsetninga er for det meste oppdyrka. 1992: Ett massetak nord i forekomsten. Et tidligere massetak er planert og igjengrodd.

Bilder
1. Forekomsten sett fra øst
2. Fra toppen av forekosmten, sett mot vest

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Isranddelta

Størrelse
Mektighet : 9.00 m. Areal : 206117 m2.
Volum : 1855051 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Massetak : 5% Stein : 2%
Dyrka mark : 95% Grus : 28%
Sand : 70%

Litteratur Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 364765 Y-koord: 6834563

Betydning :
Materiale : Sand og grus

Bilder
1. Lite, nedlagt uttak i sandige masser

Kornfraksjoner

Stein : 2%
Grus : 28%
Sand : 70%

Massetak 2

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 364785 Y-koord: 6834761

Betydning :
Materiale : Sand og grus


Denne utskriften ble generert 18.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse