GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50869
Sunnfjord (4647) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Fossekråa
(Sist oppdatert 15.jun.1992)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Holsen (1217-1)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 345633 Y-koord: 6820374
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Mindre breelv- og elveavsetning dekka av 1-2 m myr. Materialet er korttransportert. Under elvematerialet har massane morenepreg. Massetak på gnr 47 bnr. 3 er nedlagt, og arealet er planert og oppdyrka.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Terrasse
: Elveavsetning

Størrelse
Mektighet : 2.00 m. Areal : 63217 m2.
Volum : 126434 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Dyrka mark : 100% Blokk : 2%
Stein : 20%
Sand : 30%
Grus : 48%

Litteratur Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 345633 Y-koord: 6820374

Betydning :
Materiale : Sand og grus

Bilder
1. Liten rest av ellers oppdyrket massetak

Kornfraksjoner

Blokk : 2%
Stein : 20%
Sand : 30%
Grus : 48%


Denne utskriften ble generert 20.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse