GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50873
Sunnfjord (4647) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Nesbakkane
(Sist oppdatert 05.sep.2007)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Holsen (1217-1)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 343497 Y-koord: 6819219
Ressurs
Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Breelvavsetning som truleg er avsett i nær kontakt med isen då overflata særleg i aust er svært uregelmessig, med ryggar, haugar og groper. Materialet i aust er sortert, men ligg i uryddige lag. Ved Kvammen er overflata meir regelmessig. Her er materialet truleg meir finkorna. Dette er ikkje grundig undersøkt.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Isranddelta
: Haug/rygg

Størrelse
Mektighet : 5.00 m. Areal : 167710 m2.
Volum : 838551 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Skog : 20% Blokk : 10%
Massetak : 40% Stein : 20%
Dyrka mark : 40% Grus : 30%
Sand : 40%

Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 343497 Y-koord: 6819219

Betydning :
Materiale : Sand og grus

Bilder
1. Panorama av massetaket

Kornfraksjoner

Blokk : 10%
Stein : 20%
Grus : 30%
Sand : 40%

Massetak 2

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 343617 Y-koord: 6819404

Betydning :
Materiale : Sand og grus

Bilder
1. Panorama mot elva
2. Massene nærbilde

Kornfraksjoner

Blokk : 5%
Stein : 10%
Grus : 20%
Sand : 65%


Denne utskriften ble generert 18.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse