GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50879
Sunnfjord (4647) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Dvergsdalen
(Sist oppdatert 31.aug.2007)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Breim (1318-3)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 363499 Y-koord: 6825421
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
I dalbotnen ligg mindre haugar og rygger av breelv-/bresjømateriale. Det er stor skilnad i material-samansetninga, frå parti med finsand til lagvise parti med sand, grus, stein og blokk. På tvers av dalen ligg ein 8-10 m høg rygg bygd opp av breelvmateriale, men på nordsida er den dekka av 1-2 m lag med meir moreneprega materiale, truleg ein randavsetning. Større massetak i ryggen. Masse som har verdi for uttak ligg i denne ryggen.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Terrasse
: Haug/rygg

Størrelse
Mektighet : 4.00 m. Areal : 15975 m2.
Volum : 63902 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Utdrevet massetak : 20% Stein : 10%
Skog : 80% Grus : 25%
Sand : 65%

Litteratur Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 363483 Y-koord: 6825311

Betydning :
Materiale : Sand og grus

Bilder
1. Nedre del av massetaket

Kornfraksjoner

Stein : 10%
Grus : 25%
Sand : 65%


Denne utskriften ble generert 23.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse