GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50883
Sunnfjord (4647) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Kvammen
(Sist oppdatert 31.aug.2007)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Holsen (1217-1)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 343023 Y-koord: 6818553
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Erosjonsrest av israndavsetning. Haug- og ryggforma terreng. Snitt i massetaket viser at det ligg noko sortert materiale over morenemateriale. Midt i avsetninga er eit tjukt, lagdelt siltlag. Fyllmasseressurs.

Avsetning
Type(r) : Morene Form(er) : Haug/rygg
: Breelvavsetning : Isranddelta

Størrelse
Mektighet : 4.00 m. Areal : 42268 m2.
Volum : 169073 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Dyrka mark : 20%
Annet : 20%
Skog : 60%

Ingen prøver/analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 343024 Y-koord: 6818552

Betydning :
Materiale : Sand og grus


Denne utskriften ble generert 20.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse