GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50901
Sunnfjord (4647) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Lunde
(Sist oppdatert 05.sep.2007)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Brigsdalsbreen (1318-2)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 373649 Y-koord: 6822969
Ressurs
Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Elvemateriale avsett i vifteform. Materialet er godt sortert, stein er runda og godt runda. Klakegg (hovudoppgåve, s. 59) kallar avsetninga for ei sandurflate. Det er ingen høgare terrassenivå på flata. Volumet er utrekna til grunnvassnivå. Overflata er dekt av skog og dyrka mark.
200/ I en skredur like sør for forekosmten tar Veidekke ut masser og bygger en stor skredvoll like ved (se foto).

Bilder
1. Sett fra hovedvegen. Uttak i skredur.

Avsetning
Type(r) : Elveavsetning Form(er) : Elveslette
: Breelvavsetning : Vifte

Litteratur Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 18.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse