GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50903
Sunnfjord (4647) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Åsen
(Sist oppdatert 05.sep.2007)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Breim (1318-3)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 358465 Y-koord: 6823159
Ressurs
Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Ytterst i Åsadalen ligg ein noko uklår avsetning. Over morenemateriale ligg noko sortert, men korttransportert breelvmateriale i ujamn tjukkleik. Sortert ser materialet ut til å vere ved gnr. 38, bnr. 1, der dei har brukt massane som støypesand. Ved gnr. 38, bnr. 2 og 3 kan det og vere ein del sorterte massar. Dette er ikkje granska. Ved Engane er det eit par massetak. Materialet er noko sortert, men har framleis morenepreg. Vanskeleg å få fullstendig oversikt utan nærare kartleggjing.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Haug/rygg
: Morene : Vifte

Kornfraksjoner

Blokk : 8%
Stein : 15%
Grus : 27%
Sand : 50%

Litteratur Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 358709 Y-koord: 6823283

Betydning :
Materiale : Sand og grus

Kornfraksjoner

Blokk : 8%
Stein : 15%
Grus : 27%
Sand : 50%


Denne utskriften ble generert 21.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse