GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50921
Sunnfjord (4647) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Hårklau
(Sist oppdatert 05.sep.2007)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Haukedalen (1317-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 354302 Y-koord: 6811472
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Grus og andre løsmasser

Beskrivelse
Vest for Hårklau er det fleire mindre tydelege terrassenivå i lausmassane. Mindre massetak i dette materialet viser dårleg sortert breelvmateriale og skredmateriale som ligg over morenematerialet. Ved utlaupet av Hårklauelva er det ei elvevifte. Materialet vest for Hårklau kan nyttast som fyllmasse.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Vifte
: Elveavsetning : Terrasse
: Ur/skred

Arealbruk

Kornfraksjoner
Skog : 10%
Dyrka mark : 41%
Bebygd : 49%

Litteratur Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 21.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse