GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50923
Sunnfjord (4647) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Grøning
(Sist oppdatert 05.sep.2007)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Haukedalen (1317-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 363120 Y-koord: 6812418
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
På begge sider av dalbotnen er det terrassar bygd opp av breelvmateriale. Den mest markerte terrasseflata ligg ca. 340 m o.h. Dette nivået er 7-10 m over elveløpet i dag. I dei øvste metrane er det grus og sand med noko stein som dominerer. Under er det lagdelt sand. Sanden blir finare i vest, over store delar av dette materialet ligg det 1-2 m tjukk myr som er til hinder for uttak. Elles er store delar av det sorterte materialet dekka av jordbruksland. Vest og nord for elva ved myra er det teke ut ein del massar til fyllmassar i veg og tomtar.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Terrasse
: Bresjø/innsjøavsetning
: Morene

Litteratur Ingen prøver/analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 363253 Y-koord: 6812186

Betydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus

Avsetning
Type(r) : Morene


Denne utskriften ble generert 20.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse