GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50935
Sunnfjord (4647) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Kinnaneset
(Sist oppdatert 04.sep.2007)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Holsen (1217-1)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 338609 Y-koord: 6814293
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Avsetninga er restar etter ei større breelvvifte. Materialet i overflata tyder på til dels svært grove lag som fell bratt ned mot Movatnet. Knekkpunktet i nordvest kan tyde på at det nord på avsetninga, under eit grovt overflatelag, er lag med større fall enn det overflata indikerer med mindre grovkorna materiale, men mangelen på djupe snitt gjer det vanskeleg å få sanna dette. 2007: Avseteninga innheld truleg gode massar, men er lite aktuell grunna busetnad og lokaliseringa ved Movatnet.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning
: Elveavsetning

Størrelse
Mektighet : 6.00 m. Areal : 47929 m2.
Volum : 287570 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Bebygd : 20%
Dyrka mark : 80%

Litteratur Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 21.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse