GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50939
Sunnfjord (4647) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Hafstad
(Sist oppdatert 09.okt.2014)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Holsen (1217-1)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 333176 Y-koord: 6816597
Ressurs
Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Lateralt avsett breranddelta. Materialet blei under isavsmeltinga transportert langs Hafstadfjellet og avsett i ope vatn i fjordarmen mellom fjellsida og breen. Avsetninga har eit grovt steinrikt topplag og grusige og sandige skrålag. Et massetak i fjell (gneis) er startet i forekomsten, og ligg i bunnen av massetaket. 2007: Fortsatt er det mogleg å ta ut noko lausmassar i førekomsten, sjølv om det er teke ut en del pukk i bunnen av massetaket. Området er regulert til maseuttak i Førde kommunes arealplan (2005-20017).

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Terrasse

Størrelse
Mektighet : 10.00 m. Areal : 61311 m2.
Volum : 613111 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Bebygd : 5% Blokk : 1%
Dyrka mark : 20% Stein : 2%
Utdrevet massetak : 30% Sand : 45%
Annet : 45% Grus : 52%

Litteratur Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 333263 Y-koord: 6816688

Betydning : Lokal betydning
Materiale : Sand og grus

Bilder
1. Grusavsetning med pukkuttak i bunnen

Kornfraksjoner

Blokk : 1%
Stein : 2%
Sand : 45%
Grus : 52%


Denne utskriften ble generert 18.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse