GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50947
Sunnfjord (4647) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Tjønneland
(Sist oppdatert 05.sep.2007)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Holsen (1217-1)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 338846 Y-koord: 6821711
Ressurs
Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Breelvmateriale. Kvar brefronten låg da massane blei avsett er noko usikkert, men mangel på breelvmateriale langs Anga kan tyde på at fronten i alle fall låg sør for Bakketun. Avsetninga av materialet har truleg ikkje vore styrt av noko bassengnivå. Den indre oppbygninga er derfor truleg dominert av tilnærma horisontale lag av relativt grovt materiale. Førekomsten kan vere viktig lokalt.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Dalfylling
: Elveavsetning : Esker

Størrelse
Mektighet : 4.00 m. Areal : 106019 m2.
Volum : 424076 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Bebygd : 15%
Dyrka mark : 85%

Litteratur Ingen prøver/analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 338915 Y-koord: 6821471

Betydning : Lokal betydning
Materiale : Sand og grus

Bilder
1. Ikke angitt

Kornfraksjoner

Blokk : 5%
Stein : 10%
Grus : 35%
Sand : 50%


Denne utskriften ble generert 20.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse