GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50959
Sunnfjord (4647) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Bruland
(Sist oppdatert 05.sep.2007)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Holsen (1217-1)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 335142 Y-koord: 6815039
Ressurs
Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Stort breranddelta avsett med brefront ved Haugen-Nyvatnet. Steinrikt topplag, ein serie med grusige/sandige skrålag og djuptliggande finkorna botnlag. Skrålaga er generelt 10-50 cm tjukke grusige/sandige lag. Avsetninga ser ut til å bli meir finkorna mot vest. 30-35 m o.h. går skrålaga over i meir horisontale siltige botnlag. Lengst aust i avsetninga er topplaget opp til 5 m mektig og vesentleg bygd opp av blokkig/steinig grus. Blokkinnholdet er generelt mindre enn 25%. Vestover i avsetninga blir topplaget tynnare og mindre grovt med sandrike parti. Lengst vest er det et 2-2,5 m topplag av steinig grus. Området er regulert til maseuttak i Førde kommunes arealplan (2005-20017).

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Terrasse
: Delta

Størrelse
Mektighet : 20.00 m. Areal : 437260 m2.
Volum : 8745193 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Annet : 10% Blokk : 1%
Bebygd : 15% Stein : 3%
Utdrevet massetak : 20% Grus : 30%
Dyrka mark : 55% Sand : 66%

Litteratur Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 335338 Y-koord: 6815059

Betydning :
Materiale : Sand og grus

Bilder
1. Panorama mot nord
2. Sikteanlegg
3. Sett mot øst
4. Nedlagt del i NV

Kornfraksjoner

Blokk : 1%
Stein : 3%
Grus : 30%
Sand : 66%


Denne utskriften ble generert 22.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse