GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50977
Sunnfjord (4647) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Hukset
(Sist oppdatert 11.jul.2007)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Naustdal (1218-3)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 327453 Y-koord: 6826307
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Avsetninga er ein erosjonsterrasse som inneheld breelvmateriale. Ho er 1-2 m mektig og ligg over siltig sand. 2007: Uttak vil komme i konflikt med jordbruksinteresser.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Terrasse

Størrelse
Mektighet : 2.00 m. Areal : 55902 m2.
Volum : 111804 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Bebygd : 20%
Dyrka mark : 80%

Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 28.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse