STEINTIPPDATABASEN

Forekomstområde 51033
Bremanger (4648) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Åskora, Førdepoll
(Sist oppdatert 08.jul.2007)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Ålfoten (1218-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 324188 Y-koord: 6857748
Ressurs
Råstoffbetydning* : Ikke vurdert *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Tunnelmasser Dominerende bergart : Sandstein

Beskrivelse
Tippen ved Førdepollen utanfor tilkomsttunnelen til kraftstasjonen er ein ordna steintipp, planert og tilsådd. Området er godkjent av landskapsstellet i NVE. Plassen vert nytta som landingsplass for helikopter og til mellombels lagring av ymse materiell. Kraftverket trur det kan bli vanskeleg at delar av tippen kan takast ut og nyttast til andre føremål. Bergarten er devonsk sandstein.

Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 23.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse