GRUSDATABASEN

Forekomstområde 51237
Gloppen (4650) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Vassendemona
(Sist oppdatert 25.nov.2015)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Breim (1318-3)
Hornindal (1318-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 355651 Y-koord: 6849826
Ressurs
Råstoffbetydning : Regional betydning
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Israndavsetning med toppflate ca. 75 m o.h. Materialet er lagdelt og sortert og laga fell mot vest. Førekomsten demmer opp Breimsvatnet og dette avgrensar uttaket. Grunnvassnivået skrår jamt frå Breimsvatnet ut mot den store myra vest for massetaket. 2007: Store deler av førekosmten er teke ut, men det er framleis mogleg å ta ut massar. Betongstasjon og asfaltverk på førekomsten. Førekomsten blir vurdert som regionalt viktig. Eide sandtak leverar sandt til betongstasjon, som vert dreve av Veidekk.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Isranddelta

Størrelse
Mektighet : 10.00 m. Areal : 309960 m2.
Volum : 3099598 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Bebygd : 10% Stein : 5%
Dyrka mark : 10% Grus : 45%
Utdrevet massetak : 30% Sand : 50%
Skog : 50%

Litteratur Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 355694 Y-koord: 6849840

Betydning : Lokal betydning
Materiale : Sand og grus
Driftsforhold : Aktivt/tidligere aktivt massetak

Kornfraksjoner

Stein : 5%
Grus : 45%
Sand : 50%

Massetak 3

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 355412 Y-koord: 6850208

Betydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Driftsforhold : Aktivt/tidligere aktivt massetak

Kornfraksjoner

Sand : 40%
Grus : 60%

Massetak 4

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 356383 Y-koord: 6849540

Betydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Driftsforhold : Aktivt/tidligere aktivt massetak

Kornfraksjoner

Stein : 10%
Sand : 30%
Grus : 60%

Massetak 5

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 355974 Y-koord: 6849522

Betydning : Regional betydning
Materiale : Sand og grus
Driftsforhold : Aktivt/tidligere aktivt massetak

Bilder
1. Panorama av uttaket


Denne utskriften ble generert 22.09.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse